Poštovné zdarma nad 49€

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“), záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa internetového obchodu SmokeFactory: Euforia headshop s.r.o., Štúrova 54, 92701 Šaľa, IČO: 52261824, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.smokefactory.sk uskutočneného v rámci územia Slovenskej republiky, a taktiež práva a povinnosti Objednávateľov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom (ďalej len ,,predávajúci“) a Objednávateľom ako kupujúcim (ďalej len,,kupujúci“) prostredníctvom internetu v súvislosti s predajom Produktov Predávajúceho.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením Kúpnej zmluvy sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

1.1.Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov a adresa predajne*:

SmokeFactory

Dolná 6254/4A

927 01 Šaľa

Slovenská republika

 

*adresa platná aj pre osobný odber pri nákupe cez internetovú stránku www.smokefactory.sk

 

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu so spotrebným tovarom. Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu www.smokefactory.sk (ďalej len „Produkty" alebo „Produkt”).

 

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1.Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ fyzická osoba (FO), ktorý si vybral a zaplatil za služby alebo za tovar na internetovej stránke www.smokefactory.sk , ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim sa rozumie aj  spotrebiteľ právnická osoba PO, ktorá nekoná v rámci svojho predmetu podnikania.

Spôsobilým Kupujúcim podľa týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, ktorá je spôsobilá na  právne úkony, pričom túto skutočnosť je povinný Kupujúci potvrdiť pri vstupe na stránku. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena a priezviska, resp. obchodného mena PO, oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje, že objednávkový formulár obsahuje úplné a pravdivé skutočnosti (napr. adresa doručenia, prípadne iné kontaktné údaje). Za úplnosť a správnosť údajov zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Údaje sú Predávajúcim považované za úplné a pravdivé.

 

2.2.

Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru z internetovej stránky www.smokefactory.sk . Objednávka je záväzná. V rámci Registračného formulára Kupujúci vyplní požadované údaje (položky označené ako povinné), je však oprávnený vyplniť aj údaje dobrovoľné (napr. fakturačná adresa).

Kupujúci má povinnosť riadne sa oboznámiť s VOP a potvrdiť pred odoslaním objednávky Produktov, že sa týmito VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi. Kupujúci sa zaväzuje tieto VOP v plnom rozsahu dodržiavať.

 

2.3.

Po kompletizácii objednávky Produktov, kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ odošle danú objednávku Produktov Prevádzkovateľovi na vybavenie. 
 

2.4.

Údaje vyplnené v rámci objednávky Produktov (najmä údaje o objednávaných Produktoch, ich počte, zvolenom spôsobe dopravy a platby, údaje vyplnené do Objednávkového formulára) sú Predávajúcim považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto ich vlastnosti zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Ak ktokoľvek uskutoční objednávku Produktov a/alebo iné konanie (napr. editáciu objednávky) s použitím údajov Kupujúceho, má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu.

 

2.5.

Po doručení objednávky Produktov Predávajúcemu sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Predávajúcemu, o čísle objednávky ako aj o zaslaní Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára a Kupujúcemu je na túto e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej aj „Potvrdzujúci e-mail“).
 

2.6.

Doručením objednávky Produktov Predávajúcemu prostredníctvom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k Produktom, ktoré sú predmetom danej objednávky a Potvrdzujúceho e-mailu, medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“). Okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára. 
 

2.7.

Objednávku Produktov, ktorá bola doručená Predávajúcemu a týmto potvrdená Potvrdzujúcim e-mailom doručeným Kupujúcemu (ďalej len „Prijatá objednávka“), môže Kupujúci zrušiť (stornovať) prostredníctvom stránok Obchodu. Prijatú objednávku možno zrušiť (stornovať) najneskôr do okamihu odovzdania príslušnej objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu). Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra už danú objednávku nie je možné stornovať. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle článku V. týchto VOP. 
 

2.8.

Ak pred zrušením objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Predávajúci do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky vyplatí Kupujúcemu všetky platby ním poskytnuté na úhradu príslušnej objednávky Produktov. Kupujúci sa pritom zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Predávajúceho podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť mu údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Predávajúci vrátiť príslušnú čiastku (nakoľko v dôsledku úhrady objednávky Produktov prostredníctvom niektorých platobných mechanizmov Predávajúci nemusí disponovať nevyhnutnými údajmi o bankovom účte Objednávateľa). 
 

2.9.

Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky, a to najmä e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v príslušnom Objednávkovom formulári alebo telefonicky.

 

2.10.

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy odmietnuť objednávku Produktov, prijatím ktorej došlo k uzavretiu danej Kúpnej zmluvy, najmä z dôvodu nedostupnosti objednaných Produktov, odôvodnenej pochybnosti Predávajúceho o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti údajov vyplnených v rámci objednávky, neposkytnutia dodatočného potvrdenia Prijatej objednávky Kupujúcim ako aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávku možno odmietnuť v plnom rozsahu alebo čiastočne Odmietnutie objednávky musí byť Kupujúcemu oznámené v lehote podľa prvej vety tohto bodu VOP (t. j. do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy), a to e-mailom doručeným na e-mailovú adresu Objednávateľa.

Ak pred odmietnutím objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Predávajúci postupuje v zmysle bodu 2.8. týchto VOP.

 

2.11.

Zrušenie (stornovanie) objednávky podľa bodu 2.7. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom. Odmietnutie objednávky podľa bodu 2.10. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom

 

2.12.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 

3. Registrácia, zľava pre registrovaného zákazníka; Užívateľské konto

 

3.1.

Kupujúci sa môže zaregistrovať na stránke Obchodu, a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke www.smokefactory.sk  (ďalej len „Registračný formulár“; dostupné na http://www.smokefactory.sk/smokefactory/e-register).

V rámci Registračného formulára Kupujúci vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné, ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) vyplní Kupujúci úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Kupujúci. Tieto údaje sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne. 

Všetky zmeny vyplnených údajov Kupujúci bez zbytočného odkladu aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na zmeny a úpravy registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa Kupujúceho do jeho Užívateľského konta (dostupné na http://www.smokefactory.sk/smokefactory/e-login/).
 

3.2.

V rámci registrácie na stránke Obchodu je Kupujúci povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že pred registráciou na stránke Obchodu sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že VOP sa počas trvania registrácie Kupujúceho na stránke Obchodu môžu zmeniť, Kupujúci sa oboznámi s aktuálnym znením VOP pri každej uskutočňovanej objednávke Produktov.

 

3.2.1.

Bez zbytočného odkladu po registrácii Kupujúceho na stránke Obchodu (t. j. po jej úspešnom ukončení) Predávajúci na základe údajov vyplnených Kupujúcim v rámci Registračného formulára vytvorí Kupujúcemu jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Kupujúceho umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom. Pokiaľ sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Kupujúceho s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Kupujúcemu.

 

3.2.2.

Na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa však nevyžaduje registrácia na internetových stránkach Obchodu a Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj bez predchádzajúcej registrácie Kupujúceho.

Zľava pre registrovaných zákazníkov

Nižšie uvedená zľava pre registrovaného zákazníka sa vzťahuje na nákupy registrovaného Kupujúceho cez internetový obchod www.smokefactory.sk Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho, že Zľava sa nevzťahuje na nákup v kamennej predajni. Program sa však vzťahuje aj na on-line nákup pri platbe formou osobného odberu.

Registrovaný kupujúci má právo na 5% zľavu z každej uskutočnenej objednávky, realizovanej po prvom nákupe Kupujúceho (!zľava sa teda nevzťahuje na prvú Objednávku Kupujúceho!). Predávajúci si vyhradzuje právo zľavu neposkytnúť na vybraný Tovar Obchodu, pričom sa zaväzuje túto informáciu zrozumiteľne zverejniť.

 

3.3.Predávajúci

Predávajúci zabezpečuje v rámci prevádzky Obchodu internetový výdaj produktov na území Slovenskej republiky na základne elektronického formuláru objednávky uverejneného na internetovej stránke Obchodu. Internetový výdaj Produktov zahŕňa zverejnenie informácii o internetovom výdaji, objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky, registrácii elektronickej objednávky, balenie a expedíciu zásielky, zabezpečenie jej prepravy, a taktiež prevzatie zásielky Kupujúcim a vybavenie prípadnej reklamácie zodpovedajúcim spôsobom. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávkovom formulári za dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného Tovaru zavinené Doručovateľom (prepravcom) a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za nedoručenie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať Kupujúceho o nedostupnosti objednaného Tovaru, s možnosťou zmeny obsahu objednaného Tovaru, avšak len po výslovnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

 

4. Miesto, spôsob dodania tovaru platobné a dodacie podmienky Obchodu

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru Zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty. Osobný odber je možný na adrese uvedenej v bode 1.1. týchto VOP. Dodacia lehota je 2 pracovný deň v prípade, ak bola Objednávka zaslaná do 09.hod. predchádzajúceho pracovného dňa dňa a všetok tovar je skladom.

 

4.1.

Spôsoby platby objednaných produktov:

A, formou dobierky (zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky),

Za objednaný tovar je možno zaplatiť aj vopred a to formou predfaktúry platobným príkazom (na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke obdrží Kupujúci všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po úhrade v e-maile uvedenej faktúry mu bude tovar odoslaný; vyžaduje sa pripísanie peňažnej sumy na účet Predávajúceho).

Stránky Obchodu uvádzajú okrem Predávajúcim ponúkaných spôsobov platby objednaných Produktov (najmä dobierkou, v hotovosti pri osobnom odbere Produktov v sídle Prevádzkovateľa alebo v sídle/prevádzkarni Prevádzkovateľa, prevodom na účet Prevádzkovateľa, a cenu jednotlivých spôsobov platby objednaných Produktov, ak sú tieto spôsoby platby spoplatnené nad rámec ceny Produktov a ceny Dopravy (napr. cena platby dobierkou, ďalej len „cena Platby“). Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov pritom patrí Kupujúcemu.

 

4.2.

Ak stránky Obchodu výslovne neuvádzajú inak (napr. v popise Produktu), v cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na jeho dopravu Objednávateľovi. Náklady na dopravu Produktu (napr. poštovné, ďalej len „cena Dopravy“) pritom znáša v plnom rozsahu Kupujúci, ak stránky Obchodu výslovne neuvádzajú inak (napr. v prípade, ak cena Produktov objednávaných v rámci jednej objednávky presiahne sumu určenú Predávajúcim a uvedenú v bode 4.3.1. pre bezplatnú dopravu Produktov určitým spôsobom (ďalej len „Suma pre bezplatnú dopravu“), cenu Dopravy daným spôsobom v tomto prípade znáša v plnom rozsahu Predávajúci a Kupujúci znáša len cenu objednaných Produktov. 
 

4.3.1.

Cena Dodávky je 2,90 Eur – listovou zásielkou a 2,90€ do 6,90€ – poštovým Kurierom (záleži od velkosti balíka). Pri objednávke určeného Tovaru zo stránok Obchodu je doprava zdarma (táto informácia je uvedená pri konkrétnom Produkte). Uvedené ceny Dodávky platia len pre dopravu Produktov v rámci územia Slovenskej republiky.

Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov pritom patrí Objednávateľovi.

 

4.3.2.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t. j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Objednávateľom) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy.

 

4.3.3.

Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu a v týchto VOP. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

 

4.3.4.

V každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil odstúpenie od zmluvy  písomne (vrátane toho aj prostriedkami elektronickej komunikácie, napr. e-mailovou správou zaslanou na adresu ...) alebo na inom trvanlivom nosiči na adresu predávajúceho s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť cena za vrátený tovar pripísaná. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne, a to na adrese určenej pre osobný odber.

 

5.1.

V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci zaslal tovar (zakúpené produkty) nepoškodený, nepoužitý a neopotrebovaný Kupujúci je povinný tovar zaslať späť prostredníctvom slovenskej pošty alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1.1. týchto VOP.

 

5.2.

Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa považuje za zachovanú i v prípade, ak oznámenie o odstúpení Kupujúceho od Kúpnej zmluvy nebolo Predávajúcemu doručené v lehote podľa bodu 5. týchto VOP, za predpokladu, že oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Produktov.

 

5.3.

V prípade, že bude Tovar vrátený nekompletný alebo poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, môže Predávajúci vrátenú Kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúci rozdiel.

 

5.4.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť poplatok/sumu spojenú s dodaním tovaru. Poštovné náklady sú poplatky spojené s dodaním tovaru a nie s objednaním tovaru, čiže nárok na vrátenie sumy vyplatených poštových nákladov nevzniká.

 

5.5.

Predávajúci je povinný Produkty vrátené alebo odovzdané v súlade s bodom 5.2. týchto VOP prevziať. Predávajúci je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 5.4. týchto VOP vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré Predávajúci prijal od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy (cena Dopravy, cena Platby), ktoré Kupujúci uhradil na základe danej Kúpnej zmluvy.

 

5.6.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu predávajúceho.

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby z Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb Kupujúcim. Kupujúci sa pritom zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny a ostatných platieb Kupujúcemu podľa tohto bodu VOP, najmä v prípade potreby poskytnúť Predávajúcemu údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Predávajúci vrátiť Kúpnu cenu s ostatnými platbami. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom Kupujúcemu v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

6. Reklamácia a zodpovednosť za vady Produktov

 

6.1.

Záručná doba na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.smokefactory.sk je podľa § 620 Občianskeho zákonníka v trvaní 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra). Plynutie záručnej doby začína prevzatím zakúpeného tovaru Kupujúcim.

 

6.2.

Reklamácia produktov sa uplatňuje u Predávajúceho. Reklamáciu Produktov možno uplatniť osobne alebo písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) Predávajúcemu na adresu jeho sídla, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Predávajúceho ...@....sk, a to v rámci záručnej doby.

 

6.3.

 

6.3.1.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

6.3.2.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

6.4.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

6.5.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

6.6.

V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť  v čom spočíva reklamovaná vada Produktu a Kupujúcim preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava Produktu, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu).

 

6.7.

Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Kupujúcim v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, ak Kupujúci v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Predávajúcim, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci reklamácie, ak na základe vybavenia reklamácie nie je Kupujúcemu na ním v rámci reklamácie uvedenú adresu zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny).

 

6.7.1.

V prípade oprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie nedošlo k jej zamietnutiu) má Kupujúci právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Predávajúceho, písomne - listom odoslaným na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho info@smokefactory.sk a to najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcemu, inak toto právo zanikne. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie, bude Kupujúcemu poskytnutá spôsobom určeným dohodou Kupujúcim a Prevádzkovateľom (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený Kupujúcim, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.).

 

6.7.2.

V prípade neoprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie došlo k jej zamietnutiu) znáša náklady, ktoré v súvislosti s uplatnením danej reklamácie vznikli Kupujúcemu, v plnom rozsahu sám Kupujúci. 
 

6.8.

Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Kupujúcim, sa do záručnej doby nepočíta (t.j. záručná doba neplynie). Ak dôjde k výmene reklamovaného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu Kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti Produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Produktu Kupujúcim.

 

6.9.

Práva zo zodpovednosti za vady Produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Kupujúcemu; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe. 
 

6.10.

Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Za zjavnú vadu sa považuje vada, ktorá sa dá zistiť pri obvyklej prehliadke Prodúktu. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

7. Ochrana osobných údajov

Odoslaním záväznej objednávky, príp. Registračného formulára a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje Kupujúci alebo registrovaný užívateľ internetového obchodu www.smokefactory.sk v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov.

Súhlas sa vzťahuje najmä na osobné údaje  poskytnuté prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára), a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Kupujúceho spracúvať na účely:

- realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu,

-          reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa 

-          skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa,

Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.

 

7.1.

Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Predávajúcim prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info@smokefactory.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla  zapísaného v príslušnom obchodnom registri, resp. jeho korešpondenčnú adresu; Kupujúci, ktorý je registrovaný na stránky Obchodu, môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať aj zrušením svojej registrácie na stránkach Obchodu, a to potvrdením vymazania jeho záznamu z databázy registrovaných užívateľov stránok Obchodu v jeho Užívateľskom konte v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov -» Vymazať sa z registrovaných).Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného Kupujúceho na stránkach Obchodu, prístup registrovaného Kupujúceho do častí (sekcií) stránok Obchodu určených pre registrovaných užívateľov ako aj jeho účasť vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Predávajúci smie osobné údaje Kupujúceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný.

Kupujúci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to právo: 
- na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona, 
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu, 
- na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené, 
- v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Osobné údaje Kupujúceho môže Predávajúci sprístupniť aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Kupujúcemu. Osobnými údajmi Kupujúceho sa na účely týchto VOP rozumejú jednak osobné údaje samotného Kupujúceho, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, ktoré boli Predávajúcemu poskytnuté Kupujúcim a/alebo samotnými osobami konajúcimi za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Kupujúci Predávajúcemu aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakt

Údaje Kupujúceho (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP. 
 

7.2.

Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP).: 

7.2.1.

Umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok Obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Obchodu či ukladanie položiek do Nákupného košíka atď.; 

7.2.2.

Zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok Obchodu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky Obchodu sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok Obchodu prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Obchodu; 

7.2.3.

Uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok Obchodu, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov stránok Obchodu; 

7.2.4.

Reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa, jeho programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu. 

8.  Orgán dozoru

Orgán dozoru, ktorý vykoná  dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetových stránkach Obchodu www.smokefactory.sk

9.1.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na internetových stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Kupujúceho a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára.

9.2.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom internetových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

9.3.

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto VOP (najmä nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu), budú prednostne riešené mimosúdne dohodou zúčastnených zmluvných strán. Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do právomoci príslušných všeobecných súdov Slovenskej republiky.

 

9.4.

Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy Kupujúcim nie je spotrebiteľ, t. j. Kupujúcim nie je fyzická osoba a/alebo Kupujúci – právnická osoba objednáva Produkty od Predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 
 

9.5.

Registráciou na internetovej stránke Obchodu www.smokefactory.sk, ako aj každou zmenou registračných údajov Kupujúcim, ako aj každým objednaním Produktu, Kupujúci vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 
 

9.6.

V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Kupujúceho vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je Predávajúci oprávnený odmietnuť objednávku Kupujúceho, ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť jeho Užívateľské konto. Kupujúci týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta.
 

9.7.

Kupujúci je oprávnený, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom Obchodu pred uskutočnením úkonu Kupujúceho, ktorý smeruje k zrušeniu registrácie Kupujúceho na stránkach Obchodu, kedykoľvek bezplatne požiadať Predávajúceho o zrušenie svojej registrácie, ako aj odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na stránkach Obchodu (t.j. svojho Užívateľského konta), a to formou:

a) e-mailu doručeného na e-mailovú adresu info@smokefactory.sk, alebo 

b) listu doručeného Predávajúcemu na adresu jeho sídla zapísanú v príslušnom obchodnom registri.

 

9.7.1.

Na základe takejto žiadosti Predávajúci Užívateľské konto Kupujúceho zruší, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení Predávajúcemu. 
Zrušením Užívateľského konta zaniká registrácia Kupujúceho na stránkach Obchodu, všetky práva Kupujúceho viazané na vstup do jeho Užívateľského konta. 

9.8.

Zablokovanie ani zrušenie Užívateľského konta, bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo zrušenia, nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa bodov 9.2. a 9.3. týchto VOP udelených resp. vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením Užívateľského konta, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu pokračujú v existencii. 

9.9.

Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú v naďalej platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevykonateľné, právne nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

 

V Šali dňa 30.6.2017